Bestaat God?

Bestaat God?
We vragen ons af waar dit leven naar toe leidt.
We vragen ons af waarom we leven.
We vragen ons af wat ons doel is in het leven.

Dan gebruiken mensen het woord “God”, de Almachtige, Intelligent Design, een Hogere macht”.

Wat is hier allemaal van waar?
Waarom hebben wij behoefte om te weten?
Waar zoeken wij naar?
Wat missen wij?
Waarom willen wij contact met het geen wij niet kunnen zien?
En wanneer wij ons onmachtig voelen, roepen wij al gauw om hulp van een Hogere macht.
Hoe kan dat? Waarom is dat?
Zou het zijn dat wij meer zijn dan wij met onze ogen kunnen zien?
Zou het kunnen dat wij onderdeel zijn van iets die wij niet met onze ogen kunnen zien?
Zijn wij in staat deze Macht te vinden?
Zijn wij in staat om contact te maken met deze Macht?

De kans is groot dat ieder mens minimaal een keer in zijn leven zich deze dingen zal afvragen.

En wat als wij vreemde dingen meemaken? Zoals:

  • dat we hadden kunnen sterven in een situatie, maar wonderbaarlijk werd ons lot gekeerd?
  • Iemand ontmoeten op een plaats en tijd welke te maken heeft met hulp of een antwoord die jij nodig had?
  • Een droom krijgen die uitkomt? Mensen die voor een korte tijd dood waren en tot leven kwamen en spraken over een tunnel met licht?

Dingen die niks tot weinig met het natuurlijke leven te maken hebben.


Als je hier bij stil staat kom je tot de conclusie dat er meer is tussen hemel en aarde. Je ontdekt dat je het wil weten en zoeken naar datgene. Wat is dat dan? Die Hogere Macht? 
Je wil je ware identiteit kennen. Waar je vandaan komt en wil je weliswaar in contact komen met die Hogere Macht. Dan voelen wij ons namelijk compleet. Dan leven we in onze volheid. Dan hebben wij die innerlijk rust.


Die Hogere Macht laat ons duidelijk zijn bestaan zien. Hij laat dat zien in ons als zijn ontwerp met alles wat in ons is. Hij laat zich zien in het ontwerp van de natuur met al zijn complexiteit. Hij laat het zien aan de levensvragen die wij ons zelf stellen oftewel de geestelijke honger die wij hebben.
Je kunt wel zeggen dat de Hogere Macht duidelijk met ons wil communiceren. Hij wil ons laten weten dat wij onderdeel van Hem zijn. Ik neem aan dat Hij als ontwerper zijn ontwerpen wel lief moet hebben. Welke ontwerper maakt iets wat hij zelf niet leuk vindt? Een ontwerper kan misschien uren lang naar zijn ontwerp kijken en ervan genieten. Kijk maar naar Bill Gates die Windows heeft ontworpen. Hij zal alles eraan doen om Windows goed te laten draaien. Hij zal het bestuderen, bijwerken en aanpassen. Zal die Hogere Macht, onze ontwerper ook van ons genieten en van ons houden? Zou Hij ons bestuderen, bijwerken en aanpassen? Het zou wel fijn zijn om te weten dat wij zeer geliefd zijn door onze Ontwerper. En dat wij in contact met Hem kunnen komen. Kan dat? Ja dat kan. Onze ontwerper heeft Zich meerdere malen aan de mens bekend gemaakt. Hij heeft Zijn naam en identiteit aan ons bekend gemaakt. Hij heeft dat op een manier gedaan waar niks en niemand aan kan tippen zodat wij niet kunnen ontkennen dat Hij het is. Hij zegt ook dat indien jij die weg naar Hem gevonden heb, jij waarlijk rust zult vinden. Je komt dan in jou volheid door Hem.

Onze ontwerper is geest. Hij heeft aan de mens door de eeuwen heen zijn profeten wonderen laten zien zodat wij tot geloof komen in Hem.

  • De zee dat open gaat en een weg baant om op te lopen.
  • De 7 plagen die in Egypte hebben plaats gevonden.
  • De gekookte wilde slingerplant die door een handeling van Elisa tijdens de hongersnood hun redt van de dood.
  • 20 gerstebroden en vers koren voedde honderd man terwijl het onmogelijk was.
  • De tien geboden die Hij door zijn profeet Mozes aan het volk gaf om zodoende te weten wat de ontwerper voor ons wil.

Zo maakte Hij zichzelf en zijn wil voor ons leven bekend. Hij heeft door zijn stem te laten horen gezegd wat zijn naam is: “ Ik ben”. Een andere naam die waarmee Hij zich bekend maakte was “ alfa en Omega” oftewel “Begin en het Einde”.


“Ik ben” heeft gekozen om onder de mensen te komen en op die manier voor een periode van 33 jaar Zich fysiek te laten zien aan de mens. Hij heeft dit gedaan door zijn karakter te laten zien en lief en leed met ons te delen. Dit zodat het in de geschiedenis boeken zou staan in eeuwigheid. Zo kan de mens weten wie Hij is. En Hij heeft ervoor gezorgd dat alles gedocumenteerd staat. Wil je dus meer weten over Hem en zijn wandel hier op aarde kun je de Bijbel lezen. Je kunt lezen over Hem in Matteus, Marcus, Lucas en Johannes.

En wat Hij verteld is wonderbaarlijk!!!
Wil je het horen?
“Ik ben”verteld dat Hij God is in een drie-eenheid. God de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. De zoon heet Jezus Christus.

Hij vertelt ons ook over de geschiedenis van de mens, over onze oorsprong. Onze oorsprong ligt in een leven met Hem samen. We spraken met Hem, lachten met Hem, knuffelde met Hem, aten met Hem. Wij waren een met Hem. We kenden zijn Liefde, we kenden zijn hart en zijn wil. We wisten hoe wij met Hem moesten omgaan. Wij waren blij met Hem. We waren gek op Hem. In Hem vonden wij ons spiegelbeeld. Hij heeft zelfs de eerste mens, genaamd Adam, alle dieren namen laten geven. Is dat niet geweldig? Bill Gates creëert windows, installeert het en gaat kijken wat Windows zal doen? Dat is spannend om bij de eerste keer te zien wat jou creatie gaat doen. Zo was het voor God ook spannend om te zien welke namen Adam zou creëren voor de dieren.

Waarom leven wij dan niet meer zo in vrede en eenheid met onze God?
Ja goede vraag!
Adam kreeg een vrouw die Eva heette en samen zijn zij ongehoorzaam geweest aan God. Deze ongehoorzaamheid is hen en ons duur komen te staan. Zij, hun kinderen en nakomelingen konden niet meer in God zijn aanwezigheid leven. Er kwam een letterlijke scheiding. Wat moet dit God erg pijn hebben gedaan. Als je ziet wat een scheiding tegenwoordig met de mens doet. Uit onderzoek blijkt dat de mens gemiddeld 2 jaar erover doet om in emotioneel opzicht een scheiding te verwerken. Daarna zullen er nog jaren volgen waarin de littekens te zien zijn. Dit is een zeer pijnlijke ervaring. Dat is het ook voor God geweest. Hij had er veel pijn van.


Hij moest met een oplossing komen. Wat was die oplossing dan? Heel simpel: verzoening brengen. Hoe wilde Hij dat doen? Een brug slaan op de kloof die ontstaan was. Hij liet een deel van zichzelf het offer daarvoor dragen die de mens uit eigen kracht nooit meer zou kunnen bereiken. Dat deel van zichzelf was Jezus Christus, zijn Enige zoon. Dus na die ene eerste pijn ( scheiding tussen Hem en de mens), kwam een tweede pijn waar Hij nu zelf voor koos omwille van ons. De tweede pijn die Hij zou ervaren was de kruisiging van zijn zoon. Hij zond Jezus naar de aarde, heeft Hem uit de Heilige Geest verwekt in de maagd Maria. Hij werd geboren, was perfect, had de fouten van de mensheid niet. De mens mocht in die tijd het mooie contact persoonlijk met Hem hebben. Ze konden weer zien Wie hij is, Hoe Hij is en wat Zijn bedoeling voor ons is. Zij hebben met Hem gegeten, feest gevierd, gesprekken gevoerd, aan zijn borst gelegen. Ze hebben zijn wonderen gezien. Zijn kruisiging heeft Hij vooraf aan de mensen verteld. Hij vertelde wat met Hem zou gebeuren, waarom en wanneer. Het is allemaal exact zo gebeurt. Hij is gedood, gekruisigd om de mens de kans te geven om tot God te komen. Om weer als in het begin met God te leven. Door de ongehoorzaamheid van Adam en Eva is de zonde de wereld binnen gekomen. Door de zonde is de dood binnen getreden. De mens zou voor eeuwig dood gaan in de Hel. Jezus sprak over het bestaan van de Hel en hoe je daar komt. De woonplaats van Jezus is de Hemel. Jezus heeft aan het kruis de zonde van ieder mens op zich genomen, van de eerste die was tot de laatste die er zal zijn en heeft zo de overwinning behaald voor de mens.


De mens was niet de eerste die ongehoorzaam was aan God. Een van zijn engelen is eerder ongehoorzaam geweest en door God verbannen. Hij heette in de hemel Lucifer. Na zijn val heet hij satan, de slang, en de draak. Hij heeft zich begeven in de woonplaats( Eden) van Adam en Eva en heeft hen verleid om tegen God op te komen zoals hij eerder tegen God opkwam. Zij lieten zich misleiden en aten van een boom waarvan God hen gewaarschuwd dat zij het niet mochten. Dit is de ongehoorzaamheid van Adam en Eva geweest. Daarom laat God weten in de bijbel dat: Hij de wereld zo lief had dat hij zij enige zoon gaf zodat wie in Hem gelooft niet verloren gaat maar eeuwig leven heeft. Dat betekent dat je alleen weer kan leven in harmonie met jou God wanneer jij in Jezus gelooft. Er is een eeuwig leven. Net als hoe de mens had gekozen om ongehoorzaam te zijn aan God, mag de mens nu kiezen om gehoorzaam aan God te worden. Je wordt gehoorzaam aan God door eerst te beseffen dat je met zonde zit en dat Jezus het voor jou op zich genomen heeft zodat je verzoend kon worden met God de Vader. Met jou eigen kracht zal je het niet redden. Met jou eigen denken, eigen levensstijl naar jou wil zal jij niet komen waar Jezus is(de hemel) na jou lichamelijke dood. Je hebt de brug nodig om over te stappen van duisternis naar Licht. Jezus is de brug.


Nu de vraag: hoe doe je dat?

Bekeren( je rug toekeren) van de weg waar je nu op ben. Misschien was je op de A6 en nu kies je de A2, de hemelse A2 waar Jezus zich bevindt. Je kunt kiezen om voor de rest van je leven te leven met Jezus. Je roept Hem aan en vertel aan Hem dat je vergeving vraagt voor je zonden en dat je Hem aanneemt als jou God. Hij zal dan die geestelijke honger die jij had vullen en je zult innerlijke rust krijgen door Hem. Hij zal vanaf dat moment jou leiden indien je Hem toelaat. De Heilige Geest zal in jou komen en jou kracht geven. God zal dan een persoonlijkheid voor je worden die jij steeds beter zal leren kennen, zolang jij een relatie met Hem onderhoudt. De relatie bestaat uit wederzijdse communicatie en samen door het leven gaan. Hij maakt samen met jou de stappen in je leven. Hij ondersteunt je bij alle dingen waar Hij achter staat. Je bent en blijft de ondergeschikte, maar je zal in liefde en niet door dwang je aan Hem onderwerpen. Je zult vrijwillig kiezen om gehoorzaam te zijn. Het belangrijkste teken in je relatie met God is dat jou hart veranderd. Heb je nu een hekel aan de zonde? Haat je nu de zonde? Verlang je ernaar om met God te zijn elke dag? Als dat zo is, dan is je hart bij God. Hij beloofd dat Hij met je zal zijn al de dagen van jou leven. Wil je alles weten over Jezus? Lees in de bijbel Matteus, Marcus, Lucas en Johannes.

Zondaarsgebed
Als je na dit gelezen te hebben het op jou hart voelt om Jezus aan te nemen, kun je Hem aanroepen. Zeg op:

Jezus, mijn redder, hier ben ik. Neem mij en leid mij vanaf deze dag tot in eeuwigheid. Ik maak vandaag de keuze om u te dienen en mijn leven aan u te geven. Ik geloof met heel mijn hart en heel mijn verstand dat u gekomen ben voor mijn zonden. En dat u mij verlost heeft. Vergeef mij voor mijn zonden, Heer, maak mijn een nieuw mens in U. Laat U wil geschieden in mijn leven vanaf deze dag. Alle banden die ik met de duivel gesloten had, verbreek ik in de naam van Jezus. En ik dank u Vader dat u mij lief heeft. Leer mij uw weg te wandelen en u te gehoorzamen. Ik ben van u tot in alle eeuwigheid. Amen.

Bijbel en Winti

Bijbel en Winti

Jezus en Winti’s

Jezus en Winti