Beste Lezer

Beste lezer,

Ik geloof dat ik door God geleid ben om jou Zijn boodschap te geven. En de boodschap is dat God van je houdt en met reikhalzend verlangen jou in Zijn armen wil nemen. Hij heeft Zijn Zoon Jezus Christus aan het kruis laten sterven voor jou om je leven te geven in overvloed(joh 10:10). En om je het eeuwige leven te geven(joh 3:16). Zijn liefde strekt veel verder dan iedere menselijke liefde. Als onschuldige gaf Jezus zijn leven voor de schuldigen en heeft Hij heel erg geleden onder de zonde van de mens, om te sterven en uit de dood weer op te staan als Overwinnaar(1 petr 3:18). De Grote Almachtige!!!

De liefde van Jezus is velen onbekend. De Geest van God is velen onbekend. Wij mensen zijn ontworteld van God. Dit komt door de zondeval(Adam en Eva door ongehoorzaamheid gevallen in de zonde) waardoor wij los zijn gekomen van Hem, het Goddelijke en niet meer weten welke identiteit wij van oorsprong hebben(rom 5:12). Wij zijn gemaakt door Hem en voor Hem(rom 11:36). Wij zijn gemaakt in Zijn beeld en gelijkenis. Zoals wij bestaan uit Geest, Ziel en Lichaam bestaat God ook uit God de Vader, de Zoon en de Heilige Geest(1tess 5:23;1 joh 5:7).

God de drie-eenheid

Jezus bestond al voor de schepping van deze wereld. Dat kun je lezen in de Bijbel in 1 Johannes 1.

Daar staat: In den beginne was het Woord. Het Woord was bij God en het Woord was God. Zonder dit Woord is niets geworden dat geworden is. Het Woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond en wij hebben Zijn Heerlijkheid aanschouwd als de enige geboren zoon des Vaders .

Deze tekst duidt erop dat Jezus er in het begin al was en dat Hij het Woord van God is en dat Hij God is.

De Heilige Geest

In Genesis 1:1 staat:
In den beginnen zweefde de Geest Gods over de wateren en de aarde was woest en ledig. Deze Geest duidt op de Heilige Geest. Toen Jezus gedoopt werd door Johannes de doper kwam de Heilige Geest in een aardse gedaante als een duif op zijn schouder(mat 3:13-17). En men hoorde een stem uit de Hemel die zeide: Dit is mijn geliefde zoon. In Hem heb ik welbehagen.

Deze bovenstaande teksten duiden op God de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.

Jezus zei: indien Ik niet ga kan de Trooster niet komen, de Geest der Waarheid. Hij zal u alles leren en in herinnering brengen al wat ik u geleerd heb(joh 16:7; joh 14:26).
Jezus wandelde hier op aarde en geen moment heeft men enige zonde in Hem kunnen vinden. Hij liep rond goed doende, prekende, mensen genezende, demonen uitdrijvende en liefde gevende. Hij zei: als je Mij gezien hebt, heb je de Vader gezien. Niemand komt tot de Vader dan door Mij(joh 14:6). Alles wat jij Hem in Mijn Naam zal vragen, zal je krijgen(joh 15:7). Dit is indien jij je onderwerpt aan God(jak 4:7). Hij geeft geen dingen die niet naar Zijn Wil zijn.

Daar waar mensen je oordelen, geeft Jezus je liefde en genade.
Daar waar je zwak bent, geeft Hij je kracht.
Daar waar mensen je in de steek laten, is Hij er altijd.

We moeten ons alleen bewust worden van Zijn aanwezigheid. Wij moeten stil worden om Zijn stem te kunnen horen en te verstaan want Hij zegt tegen ons.

God heeft een identiteit zoals jij en ik dat hebben. Hij is enig in Zijn soort. We kunnen Zijn identiteit niet bedenken of verzinnen. Daarom heeft Hij zich bekend gemaakt aan de mens via geschriften die door de tijd heen door Zijn profeten zijn opgeschreven. En heeft Hij zich bekend gemaakt via Jezus zodat wij mogen weten wie Hij is. Hij is degene waar ieder mens op een dag voor Zijn troon komt te staan en verantwoording zal afleggen. We zullen verantwoording afleggen voor onze daden. Hij zorgt ervoor dat een ieder te horen krijgt dat Jezus de Zoon van God is en voor onze zonden gestorven is(hand 1:8; marc 16:15 en 16a) .

Hij zegt in Johannes 3:16:
God heeft de wereld zo lief gehad dat hij zijn enig geboren Zoon gegeven heeft zodat een ieder die in Hem gelooft eeuwig leven heeft en niet verloren gaat.

Mensen gaan verloren omdat zij van aard zondaars zijn. We maken fouten. Wij zijn niet perfect. In het oude testament liet God Zijn volk doen aan plaatsvervangende offers om hun zonden weg te nemen. Als men gezondigd had, mocht men een dier slachten en als offer op de brandstapel zetten. Zo kon God door de vingers zien en de persoon vergeven voor zijn zonde(lev 4:23). Echter in het Nieuwe Testament staat dat het niet voldeed omdat een dier ook niet perfect was(hebr 10:10-18). God had een ultieme plan die hij al in Genesis 3;15( eerste boek van de Bijbel) bekend maakte, dat Hij Zijn Zoon, de Here Jezus zou sturen naar de aarde als het perfecte offer voor de mens(jesaja 53). Hij zou sterven voor de mens en hen zo het eeuwige leven geven. God wil niet dat wij verloren gaan. Hij houdt van ons.

De bijbel zegt: Vrees niet, want Ik ben met u. Zie niet angstig rond want ik ben uw God. Ik sterk u, ook help ik u en ondersteun ik u met mijn Heilrijke rechterhand(jes 41:10). Jezus is de rechterhand van God(marc 16:19). Hij is gezeten aan de rechterhand van God en is onze advocaat die ons vrijpleit. Zonder het bloed van Jezus over ons( geestelijk gezien) kunnen wij niet komen voor God’s troon(heb 13:12;heb 10:19;1 joh 1:7;open 1:5). Hij is ons plaatsvervangend offer. Hij heeft de weg gebaand naar God de vader. Hallelujah!!

Wat een genade! Wat een liefde! En het heeft Hem heel veel gekost. Hoeveel het Hem heeft gekost zullen wij hier op aarde nooit beseffen.

Maar er komt een tijd voor een ieder dat men sterft. De ziel van de mens leeft voort zegt de Here Jezus. Het leeft voort in de Hel of in de Hemel. Mensen zijn van aard slecht zegt de Here Jezus waardoor zij niet representatief voor zichzelf voor God’s troon kunnen komen(mat 7:11). Een mens kan niet naar de Hemel omdat hij goede daden heeft gedaan of omdat hij goed geleefd heeft(efe 2:8-9). Vergeleken met God zegt Jezus dat onze goede werken net vuile lakens zijn. Al onze gerechtigheden als een bezoedeld kleed( jes 64:6).

God Zijn Heiligheid is zo groot. We kunnen er met onze verstand niet bij. De enige mensen die de Hemel zullen zien als zij sterven, zijn de mensen die Jezus hebben gelooft, aangenomen in hun hart en voor Hem geleefd hebben. Het zijn de mensen die Zijn Liefde hebben geproefd, Zijn Liefde hebben ervaren en Hem gekend hebben voor wie Hij is. Het zijn de mensen die hun leven aan Hem hebben opgedragen zoals Hij dat altijd bedoeld heeft en zich door Hem hebben laten leiden. Het zijn de mensen die volhardt hebben tot het einde die behouden zullen worden(mat 24:13).

Jezus heeft regelmatig gesproken over Hemel en Hel. Hij zegt: wie ore heeft, die hore”(mat 11:15). Geloof bij God is niet “eerst zien, dan geloven”. Anders zou het geen geloven heten(hebr 11:1). Mensen proberen tegenwoordig God wetenschappelijk te bewijzen en daar zijn intussen vele bewijzen voor te vinden, maar er zullen altijd dingen zijn die men niet kan bewijzen of dingen die zogenaamd aantonen dat God niet bestaat. We hebben allemaal een soort leegte binnen in ons en wij zoeken allemaal naar geluk, liefde, erkenning en waardering. Dit komt omdat God alleen die plek kan vervullen. Hij heeft het zo gemaakt. Geen rijkdom, geen aardse goederen, geen drugs, geen sex of andere geneugten kan die plaats vervullen. Een ieder die dat geprobeerd heeft, is tot de conclusie gekomen dat zij zich iedere keer weer moeten vullen met die dingen om zich goed te voelen, maar het verzadigd nooit.

Jezus zegt: Ik ben de Bron van Levend Water, wie daarvan drinkt zal nooit meer dorst hebben(jer 2:13;joh 4:14). Als wij water drinken krijgen wij later weer dorst. Als wij van Jezus drinken wordt onze geestelijke dorst gelest en krijgen wij geestelijk nooit meer dorst. Zijn levend water is Zijn Woord(de Bijbel). Zijn Woord wordt door de Heilige Geest voor ons levend gemaakt. Een ieder die de naam van Jezus belijdt ontvangt de Heilige Geest. Dit is de Geest der Waarheid, de Trooster, die ons de diepte zal leren van God’s Woord(joh 16:13). Hij troost ons als wij het moeilijk hebben. Hij spreekt tot ons en overtuigd ons van zonde en ongerechtigheid. Hij leidt ons in God’s Woord wanneer wij het Woord lezen. Hij is een zachte, liefdevolle Geest. Hij wilt een relatie met ons. In een relatie hebben mensen wederzijdse communicatie en dragen zij elkaar in de liefde. God is Liefde en door de Heilige Geest kunnen wij Zijn Liefde ervaren. Door Jezus kunnen wij Zijn liefde ervaren. De Bijbel zegt dat de Heilige Geest een onderpand voor ons geloof is.

Jezus is geen geloof. Jezus is door de Heilige Geest in Maria de maagd geplaatst. Hij is gekomen met Zijn eigen bloed en Hij is perfect. Hij leeft en bestaat. Na Zijn opstanding uit de dood heeft Hij hier op aarde nog 40 dagen rondgelopen(marcus 16:9;hand 1:3). Mensen hebben Hem toen gezien, gesproken en daarvan geschreven. Daarom spreekt men van Hemelvaart omdat hij na Pasen(viering van Zijn opstanding), 40 dagen later op de Olijfberg opgenomen werd in de Hemel(hand 1:9). De discipelen keken ernaar toen Hij opgenomen werd. En Hij zegt: op dezelfde manier zal ik wederkeren naar de aarde met macht(mat 24:30). Hij heeft het over tijden gehad van turbulentie op de aarde wat de Bijbel “einde der dagen” noemt(mat 24). Er komt een eind aan deze Aarde. God zal een nieuwe Aarde en een nieuwe Hemel plaatsen(op 21:1). Maar voor die tijd moet er nog heel wat gebeuren. Jezus komt om Zijn bruid(mensen die in Hem geloven- het geestelijk Lichaam van Christus) ophalen en daarna komt er een verschrikkelijke tijd op de aarde. Hij heeft over deze dingen gesproken in Matteus 24. Wie niet in Hem heeft gelooft, zal achter blijven. In o.a openbaringen 9 staat wat er met de aarde zal gebeuren. Echt vreselijke dingen!!! Zijn bruid wordt in een oogwenk opgenomen en de hele aarde zal Hem zien. Ik weet niet hoe dat eruit zal zien, maar dit heeft Hij gezegd dus ik geloof Hem.

De Bijbel is waar!!
Weet je dat God bewust door de jaren en eeuwen heen verschillende mensen met verschillende achtergronden op verschillende tijden, Zijn Woord bekend heeft gemaakt(openbaringen 1:9-20; 2 petr 1:20-21) en heeft laten opschrijven en dat dit een bundel is geworden, de Bijbel?

Weet je dat deze mensen zonder dat zij elkaar konden kennen dezelfde dingen hebben opgeschreven. Wetenschappers hebben de Bijbel onderzocht en zijn erachter gekomen dat het accuraat is. Weet je dat de wetenschap steeds nieuwe dingen ontdekt die al eeuwen in de Bijbel staan? Columbus ontdekte dat de Aarde rond is, maar als hij Jesaja 40 vers 22 had gelezen had hij geweten dat het rond is. Jezus heeft 2000 jaar geleden geleefd. Jesaja is rond 500 voor Christus al geschreven. Daarin staat dat de Aarde rond is.

Het is God die door Zijn Geest tot de mensen sprak. Hij liet het documenteren zodat wij vandaag mogen weten :
– Wie Hij is,
– dat Hij van ons houdt,
– wat Zijn Wil is,
– Wat zijn bedoeling met de mens en de aarde is,
– Hoe Hij met zijn volk is omgegaan
– Hoe de aarde is ontstaan en hoe het zal eindigen
– Dat de geboorte van Jezus meer dan duizend jaar van te voren is voorspeld met details en dat het precies zo gedetailleerd uit gekomen is. Jesaja 53.
– Wat Zijn richtlijnen voor ons zijn.
– En veel meer…………………….

In de Bijbel staat alles wat jij en ik moeten weten over God. Als Hij wilde dat wij meer moesten weten, zou het er staan. De geschiedenis van de aarde, de gebeurtenissen in de huidige tijd en de komende tijd en het einde staan er voor ons gedocumenteerd. De Bijbel is absoluut geen geschiedenis boek. Er staan zelfs dingen in over de toekomst van de Aarde waarbij wij soms nog moeite hebben om precies te begrijpen waar het precies over gaat. Mensen en tijden veranderen maar God zegt ”Ik ben die was, die er is en die komen zal. Hij blijft altijd hetzelfde. De mens verandert, maar God verandert niet. Zijn Wil en Wet veranderen niet. Zijn 10 geboden zullen nooit veranderen. Sommigen zeggen: “Jezus aanbidden is voor de oude tijd, voordat de wetenschap er was”.” Nu hebben wij wetenschap”.. Hoe komt men daar nou bij? Ieder mens, iedere wetenschapper is onderheven aan God’s macht. De macht over de dood zal de mens nooit krijgen. Ook al vriezen ze zichzelf in en laten zij zich 300 jaar later opleven, dood gaan zal men een keer. Het is het lot van de mens(heb 9:27-28). En dezelfde wetenschapper die gezegd heeft dat God niet bestaat, komt na zijn dood voor zijn verassing in een andere dimensie terecht en dat in de hel. Jezus geeft een beschrijving daarvan: in Lucas 16:19-31)- lees hieronder

De rijke man en de arme Lazarus
19 En er was een rijk man, die gekleed ging in purper en fijn linnen en elke dag schitterend feest hield. 20 En er was een bedelaar, Lazarus genaamd, vol zweren, 21 nedergelegd bij zijn voorportaal, die verlangde zijn honger te stillen met wat van de tafel van de rijke afviel; zelfs kwamen de honden zijn zweren likken. 22 Het geschiedde, dat de arme stierf en door de engelen gedragen werd in Abrahams schoot. 23 Ook de rijke stierf en hij werd begraven. En toen hij in het dodenrijk zijn ogen opsloeg onder de pijnigingen, zag hij Abraham van verre en Lazarus in zijn schoot. 24 En hij riep en zeide: Vader Abraham, heb medelijden met mij en zend Lazarus, opdat hij de top van zijn vinger in water dope en mijn tong verkoele, want ik lijd pijn in deze vlam. 25 Maar Abraham zeide: Kind, herinner u, hoe gij het goede tijdens uw leven hebt ontvangen en insgelijks Lazarus het kwade; nu wordt hij hier vertroost en gij lijdt pijn. 26 En bij dit alles, er is tussen ons en u een onoverkomelijke kloof, opdat zij, die vanhier tot u zouden willen gaan, dit niet zouden kunnen, en zij vandaar niet aan onze kant zouden kunnen komen. 27 Doch hij zeide: Dan vraag ik u, vader, dat gij hem naar het huis van mijn vader zendt, want ik heb vijf broeders. 28 Laat hij hen dan ernstig waarschuwen, dat ook zij niet in deze plaats der pijniging komen. 29 Maar Abraham zeide: Zij hebben Mozes en de profeten, naar hen moeten zij luisteren. 30 Doch hij zeide: Neen, vader Abraham, maar indien iemand van de doden tot hen komt, zullen zij zich bekeren. 31 Doch hij zeide tot hem: Indien zij naar Mozes en de profeten niet luisteren, zullen zij ook, indien iemand uit de doden opstaat, zich niet laten gezeggen.

Jezus heeft ons niet in het ongewisse gelaten over de Hel. Hij heeft er duidelijk over gesproken meerdere keren zodat wij later niet aan God kunnen zeggen dat wij het niet wisten. Jezus zorgt er voor dat Zijn woord tot de mensen komt(mat 24:14). Daar heb ik al zoveel verhalen over gehoord. Hij bereikt de mensen via dromen, engelen, tv, satelliet, mensen(zijn discipelen, het lichaam van Christus), enz.

Hij zei ook dat een teken dat het eind gekomen zal zijn is: dat het evangelie(het goede nieuws over Hem) gebracht zal zijn aan alle hoeken van de aarde. Volgens onderzoek blijkt dat de laatste gedeelten van de aarde nu het evangelie krijgen. Het gaat dan om mensen in de diepe oerwouden en bossen van de wereld. Er is nog maar een klein percentage waar het nog niet bereikt is. Als dat is gebeurd zegt Jezus in Matteus 24:

37 Want zoals het was in de dagen van Noach, zo zal de komst van de Zoon des mensen zijn. 38 Want zoals zij in [die] dagen vóór de zondvloed waren, etende en drinkende, huwende en ten huwelijk gevende, tot op de dag, waarop Noach in de ark ging, 39 en zij niets bemerkten, eer de zondvloed kwam en hen allen wegnam, zo zal ook de komst van de Zoon des mensen zijn. 40 Dan zullen er twee in het veld zijn, één zal aangenomen worden en één achtergelaten worden; 41 twee vrouwen zullen aan het malen zijn met de molen, één zal aangenomen worden, en één achtergelaten worden. 42 Waakt dan, want gij weet niet, op welke dag uw Here komt.

Jezus leeft en Hij wilt een relatie met jou!! Hij heeft Zijn ogen op jou gezet. Als jij jou hart voor Hem opent, zul je op wolken lopen. Dan zul je Zijn stem horen. Dan zul je Zijn Liefde voelen. En Hij zal je vullen met Zijn liefde.

Let niet op mij, als mens met mijn zwakheden want zelfs in relatie met Hem maak ik fouten en zoek ik mijn heil soms buiten Hem. Iedere keer weer wordt ik erop geworpen dat Hij het is waar ik mijn rust kan vinden. Dat Hij het is die van mij houdt en mij accepteert voor wie ik ben. Ik ben een mens, een adem die opkomt en zo weer verdwijnt. Zwak ben ik van aard, maar God is sterk in mij. Perfect zal ik op deze aarde nooit worden. Dat weet God en dat vraagt Hij ook niet van mij. Hij vraagt echter en alleen dat ik van Hem hou en in relatie met Hem leeft. Dat bij alles wat ik doe en voor ga, Hem raadpleeg en Zijn leiding volg. Ik moet zeggen dat ik wat dat betreft veel ups en downs heb gekend en nog zal meemaken. Het zit in onze aard als mensen, ook al heb je Christus, onze eigen weg te gaan. Door ervaring kan ik zeggen dat mijn eigen weg nergens naar toe leidt en daardoor moet ik bevestigen dat Zijn Woord klopt. Hij zegt: Komt tot mij allen die zwak, belast en beladen zijn en Ik zal je rust geven. Ik moet zeggen, dat ik nog steeds lerende ben in relatie met Jezus, mij te leren geheel over te geven. Het is een proces, maar op de momenten dat ik het doe, ervaar ik ook werkelijk rust en vrede. En iedere keer als ik struikel is Hij daar om mij weer op te pakken. Dan troost Hij mij weer, bemoedigt Hij mij weer en kan ik weer met Hem verder. Hij wijkt nooit van ons. Hij is altijd daar. Wij laten Hem in de steek. Wij gaan onze eigen weg. Wij zijn ontrouw. Maar Hij blijft trouw. Hij houdt zich aan Zijn beloftes. Hij is de enige die bestaat die zich altijd en altijd en altijd aan Zijn Woord houdt.

Als je op mij let, vind je Jezus misschien niet interessant omdat ik zwak ben. Een ding weet ik:
• ik was blind, maar nu zie ik.
• Hij heeft mij vrij gezet van occultisme, winti’s.
• Hij heeft mij vrij gezet van allerlei dingen zoals, niet onder de trap lopen, vrijdag de 13e , dingen moeten afkloppen en dat soort bijgeloof zaken.
• Hij heeft mij uit het duisternis gehaald en in het licht gezet.
• Hij heeft mij genezen van jaren lange baarmoeder problemen waar de artsen geen antwoord op hadden.
• Hij spreekt tot mij en ik hoor Zijn stem.
• Hij leidt mij.

Ik hou van Jezus. Dat zit in mijn hart. Mijn daden zullen niet altijd daar congruent mee zijn. Dat is dan mijn zwakte. Ik streef ernaar te leven naar Zijn Wil en Hij leidt mij door processen en geeft mij de kracht daarvoor. Thans nog zal ik niemand Zijn Woord onthouden. Niet omdat ik zwak ben en niet perfect, zal ik mensen niet vertellen over Jezus. Omdat wij zwak zijn hebben wij Jezus nodig. Als wij perfect waren hoefde hij niet te sterven voor onze zonde. Vandaag wil Hij jou aanspreken en ik gehoorzaam Hem en ik vertel je over Zijn liefde voor jou. Hij heeft voor jou een doel. Daar zal je alleen achter komen als je Hem in jou hart aanneemt. Geloof me, ik maak het mee. Het maakt je het gelukkigst als je doet wat God je geeft te doen. Heerlijk is dat!!! Het geeft volle vervulling!!!

Ik heb een lied voor je. Die kun je in jou tube intoetsen en naar luisteren. Het is opwekking 599. Het heet ”nog voordat je bestond”.
Opwekking: Nog voordat je bestond (Opwekking 599) songtekst

Nog voordat je bestond kende Hij je naam.
Hij zag je elk moment en telde elke traan.
Omdat Hij van je hield gaf hij zijn eigen Zoon.
Hij wacht alleen nog maar totdat je komt.

En wat je nu ook doet, Zijn liefde blijft bestaan.
Ook niets wat jij ooit deed verandert daar iets aan.
Omdat Hij van je houdt gaf hij zijn eigen Zoon.
En nu is alles klaar wanneer jij komt.

Kom tot de Vader, kom zoals je bent.
Heel je hart, al je pijn
is bij Hem bekend.
De liefde die Hij geeft, de woorden die Hij spreekt.
Daarmee is alles klaar wanneer jij komt.

En wat je nu ook doet, Zijn liefde blijft bestaan
Ook niets wat jij ooit deed veranderd daar iets aan
Omdat Hij van je houdt gaf Hij Zijn Eigen Zoon
En nu is alles klaar wanneer jij komt

Kom tot de Vader
Kom zoals je bent
Heel je hart, al je pijn
Is bij Hem bekend
De liefde die Hij geeft
De woorden die Hij spreekt
Daarmee is alles klaar wanneer jij komt (2x)

De liefde die Hij geeft
De woorden die Hij spreekt
Hij wacht alleen nog maar totdat je komt (2x)

Slot:
Lieve lezer,
Dit is God’s oproep aan jou: Kom tot de Vader.

Hij zegt:
Zie, Ik sta aan de deur en Ik klop. Indien iemand naar mijn stem hoort en de deur opent, Ik zal bij hem binnenkomen en maaltijd met hem houden en hij met Mij(openbaringen 3:20).

Ik hoop dat deze brief iets voor jou zal betekenen want God’s Liefde is onvoorwaardelijk voor wie Zijn Naam belijden.
Als je vragen hebt, wil ik je verwijzen naar www.jezusgeeft.nl

Groetjes van een dienaar van Jezus

Bijbel en Winti

Bijbel en Winti

Jezus en Winti’s

Jezus en Winti