Jezus en Winti's

Het is onder de Surinamers een bekende gedachte dat de Here Jezus Christus en winti’s samen gepaard gaan. Men gelooft dat de winti’s de engelen zijn die God om ons heen heeft gezet om ons te beschermen. De Here Jezus is werkelijk de ware God. Niets is minder waar. En er zijn inderdaad veel engelen om ons heen, die ons beschermen. Jezus is ons genadig en Zijn liefde voor ons is groot. Boven alles wil Hij dat het ons wel gaat! Maar…Jezus en winti’s zijn echter twee vijanden van elkaar. Deze kennis missen vele Surinamers. Wij hopen daarom dat deze boodschap levens zal veranderen en mensen dichter bij Christus zal brengen.

Toen Jezus hier op aarde kwam heeft Hij vele boze geesten uit de mens gedreven. Dit waren geesten die mensen vreemde dingen lieten doen en rare gedragingen lieten vertonen. In Lucas 8 kunt u vanaf vers 26 lezen over een bezeten man die in de graven woonde. Deze man had al lange tijd geen mantel (klederen) meer en liep dus naakt. De bijbel beschrijft dat de man geketend en geboeid werd om hem voor zichzelf te beschermen. Maar hij brak de boeien stuk en werd door de boze geest naar eenzame plaatsen gedreven.

Deze verhalen en gebeurtenissen zijn onder Surinamers bekend. Men zegt dat een winti iemand zich zo als die man laat gedragen omdat degene de winti niet naar behoren heeft gediend. Of hij/zij heeft geen kruidenbad genomen. Andere redenen kunnen zijn dat de persoon zich door een bonoeman(waarzegger) had moeten raadplegen of dat hij een winti pre(godenfeest) moest organiseren. Als degene dit is allemaal niet heeft gedaan wordt hij/zij gek. Als gevolg wordt het leven van sommige mensen vernietigd, anderen sterven, ziektes komen in de familie en meer van dat soort ellende. Ja, het is waar! De winti’s brengen ellende en vernietiging aan op allerlei gebieden. Mensen besluiten soms na alle achteruitgang naar de kerk te gaan. Men ziet de kerk als een soort vangnet. En denkt “ als ik weer naar God toe ga, dan zal Hij alles weer goed maken”. Maar op zijn Surinaams uitgedrukt heerst er de gedachte: “Me go na kerki, ma no fergiti foe loekoe joe sking oftewel‘ik ga naar de kerk maar, vergeet niet voor die winti’s te zorgen. Welke gedachte is hierachter? Men denkt dat iemand die besluit naar de kerk te gaan en niet meer omkijkt naar winti’s zal worden aangevallen. Het zij in een droom, of er gebeurt iets met je kind, je wordt ziek, een groot probleem komt op je pad, enz. Hier zorgen de winti’s wel voor! Die winti’s (boze geesten) willen namelijk dat je hen alleen dient en niet God, de Here Jezus! Mensen raken verschrikt door deze situaties en gaan niet meer naar de kerk. Zo gaan ze door in een bondage en blijven onderdrukt door de winti’s.

Er is goed nieuws!!
Maar God heeft zeer goed nieuws voor jullie. De Here Jezus Christus is gekomen om al deze dingen te overwinnen. Aan het kruis heeft Hij al deze vloeken op zich genomen. Hij is zelf naar de hel gedaald om de sleutel van de dood uit de handen van de duivel te nemen. Jezus is gekomen om ons te redden van alle boze geesten! Het is niet Gods wil dat je geteisterd wordt door boze geesten oftewel winti’s (want dat zijn ze!). Het is God die voor ons zorgt! Niet wij voor God. Dus voor winti’s zorgen(afgoden offers brengen) is niet van God. Hij wil dat we Hem alleen dienen, alles aan Hem vragen en alles aan Hem overlaten. God wil niet dat je andere geesten dient. Hij vraagt geen offers zoals het kopen van sieraden en het houden van winti pre’s. Hij wil niet dat je een kruidenbad neemt zodat het je zogenaamd wel gaat. Hij wil dat je gewassen wordt met het Bloed van Jezus Christus die voor ons allen gevloeid heeft op Golgotta! Hij vraagt om in onze harten te wonen!

De kracht van Jezus
Toen Jezus de geest in de man gecommandeerd had, om die man te verlaten, ging de boze geest uit de man. Later in de tekst staat geschreven dat die man daarna aan de voeten van Jezus zat, gekleed en goed bij zijn verstand. En de mensen die dat zagen werden bevreesd. Want men had nooit zoiets machtigs gezien. Ja Jezus is de machtigste ter aarde, veel groter en machtiger dan de duivel. Er staat geschreven dat die man de gehele stad door liep en verkondigde wat Jezus in hem gedaan had. Jezus kan dit ook voor u doen. In de bijbel staat dat onze lichaam de tempel is van de Heilige geest van God. Geen enkele andere Geest heeft het recht om in jouw tempel te wonen! Ook winti’s niet!

Misschien vraagt u zich af wat winti’s nou werkelijk zijn en waar ze vandaan komen.

Zoals eerder al vermeld: winti’s zijn boze geesten. Boze geesten zijn de weggevallen vervloekte engelen die samen met de satan voor alle ellende hier op aarde zorgen. Je wordt geboren en terstond door hun overgenomen, zonder dat je het wil! Je groeit op met het kopen van sieraden voor winti’s, het nemen van kruidenbaden, loekoe’s bij de bonoemangs(raadplegingen door waarzeggers), wisi wegwassen(het wegwassen van vloeken), winti pre’s geven, en al van dat soort rituelen. Waarom? Omdat onze voorouders de boze geesten gediend hebben. Er zijn verbonden gesloten, dingen uitgesproken, waardoor de vloeken van generatie op generatie doorgaan. Deze vloeken kunnen alleen verbroken worden door het bloed van Jezus.

De meeste mensen komen hier veel te laat achter. Na decennia‘s winti’s/bozen geesten gediend te hebben realiseren zij zich dat het ze niets heeft opgeleverd dan ellende. Na zoveel winti pre’s(afgoden feesten), waar ontzettend veel geld aan wordt uitgeven, voelt het dienen van winti’s eerder als een last op je schouders. Misschien leest u dit en wil u van die last af maar u weet niet hoe. Hier volgt mijn getuigenis waarin staat dat ik het overwonnen heb met het Bloed van Jezus!

Korte beschrijving van mijn levensverhaal
Op mijn 27ste heeft Jezus een Goddelijke man op mijn pad gezet die mij heeft uitgelegd over winti’s en dat mijn verlossing het aannemen van Jezus was in mijn leven. Ik was zo blij, want ik was al jaren ongelukkig met het dienen van winti’s en de schade die zij in mijn leven aanbrachten. Ik heb toen het zondaarsgebed opgezegd en Jezus aangenomen als mijn Heer en Redder. Ik heb met mijn mond beleden dat ik alle banden en alle compromissen (afspraken) die mijn voorouders en ik met de duivel gesloten hadden, verbreek in de naam van Jezus. De naam boven alle namen! Ik geloofde dat Jezus voor mij zonden gestorven is, maar ook voor mij verlossing. Ik heb mijn sieraden en panjies en alles wat met winti’s te maken had in de vuilnis gegooid! En God heeft wonderen in mijn leven gedaan! Voor dat ik Christus aangenomen had werd ik namelijk vaak onverklaarbaar ziek. Ik had vreemde menstruatiepijnen en grote angsten. Ik was bijvoorbeeld erg bang voor de dood. Maar sinds ik Jezus heb aangenomen zit ik vol energie en ben kerngezond. Ik ben genezen van mijn baarmoeder. Ik voel mij compleet en gelukkig. Ik ben ook niet meer bang voor de dood, omdat ik weet dat ik naar het mooie paradijs van God ga. Ik dank de Heer elke dag voor wat Hij in mijn leven heeft gedaan! Glorie voor zijn Naam! Amen!!!

Jezus Christus zet vrij
De bijbel beschrijft in meerdere boeken en verzen dat Jezus wil dat u een goed leven hebt hier op aarde, vol vreugde en gezondheid. Hij is gestorven zodat u vrij zou leven, zonder pijn, ziekte en angst. God is liefde en Hij wenst boven alles u die liefde te geven. Denk eens na. Er zijn zoveel mensen op de wereld die ontzettend veel pijn ervaren. Er heerst zoveel armoede, geweld en angst. Dit is niet wat Jezus voor ons bestemd heeft. Zijn bloed heeft niet voor niets gevloeid! In Gods ogen bent u waardig en in Hem zal je vol zijn van zelfvertrouwen, kracht en wijsheid, vreugde, gezondheid en liefde. Hij zal het u allemaal geven. U hoeft geen sieraden te kopen voor geluk of een kruidenbad te nemen voor gezondheid. Christus geneest zonder maar een euro te vragen!

Het leven in Christus is rust. Het leven in Christus is mooi. Het leven in Christus draait allemaal om liefde. Het enige wat je hoeft te doen is Hem in je leven aannemen. Een rust plaats geven in je hart! Dat wil God van ons.

De volle waarheid
Je hebt mooie dingen gelezen over wat Jezus in iemands leven kan doen. Jezus aannemen is ook jezelf verloochenen. Je moet je dan bekeren van jou ongehoorzame levensstijl en je eigen verlangens op zij zetten om de wil van God te volgen.

Dit spreekt Hij is Matteus 7 vers 21 -29:
21 Niet iedereen die “Heer, Heer” tegen mij zegt, zal het koninkrijk van de hemel binnengaan, alleen wie handelt naar de wil van mijn hemelse Vader. 22 Op die dag zullen velen tegen mij zeggen: “Heer, Heer, hebben wij niet in uw naam geprofeteerd, hebben wij niet in uw naam demonen uitgedreven, en hebben wij niet vele wonderen verricht in uw naam?”
23 En dan zal ik hun rechtuit zeggen: “Ik heb jullie nooit gekend. Weg met jullie, wetsverkrachters!”
24 Wie deze woorden van mij hoort en ernaar handelt, kan vergeleken worden met een verstandig man, die zijn huis bouwde op een rots.
25 Toen het begon te regenen en de bergstromen zwollen, en er stormen opstaken en het huis van alle kanten belaagd werd, stortte het niet in, want het was gefundeerd op een rots.
26 En wie deze woorden van mij hoort en er niet naar handelt, kan vergeleken worden met een onnadenkend man, die zijn huis bouwde op zand.
27 Toen het begon te regenen en de bergstromen zwollen, en er stormen opstaken en er van alle kanten op het huis werd ingebeukt, stortte het in, en er bleef alleen een ruïne over.’
28 Toen Jezus deze rede had uitgesproken, waren de mensen diep onder de indruk van zijn onderricht,
29 want hij sprak hen toe als iemand met gezag, en niet zoals hun schriftgeleerden.

Als u na dit gelezen te hebben het op u hart voelt om Jezus aan te nemen, wil ik u daarin leiden. Hij hoort u, hij weet dat u hem deze dag zou aannemen. Zijn engelen staan om u heen. God beschermt u en alles komt goed!.

Zeg op: Vader Jezus, mijn redder, hier ben ik.

Neem mij zoals ik ben en leid mij vanaf deze dag tot in eeuwigheid. Ik maak vandaag de keuze om u te dienen en mijn leven aan u te geven. Ik geloof met heel mijn hart en heel mijn verstand dat u gekomen ben voor mijn zonden. En dat u mij verlost heeft. Vergeef mij voor mijn zonden, Heer, maak mijn een nieuw mens in U. Laat U wil geschieden in mijn leven vanaf deze dag. Alle banden die ik met de duivel gesloten had, verbreek ik in de naam van Jezus. Ik dank u Vader dat u mij lief heeft. Leer mij uw weg te wandelen en u te gehoorzamen. Ik ben van u tot in alle eeuwigheid. Amen.

Belangrijke informatie om op te zoeken in de bijbel:

Er zijn bewijzen in de bijbel over (boze)geesten en de beloftes van Jezus. Deze kunt u zelf opzoeken en bestuderen.

  • De tien geboden: Jezus geeft aan dat je geen andere goden mag dienen dan Hem alleen- Exodus 20 & Letivicus 17 (oude testament).
  • Wat er gebeurd als je een andere god gaat dienen: Het gouden kalf Exodus 32 (oude testament). Waarzeggerij (dit doen winti’s ook)- Deuteronomium 18 vanaf vers 9 ( oude testament).
  • De Here is met u: Deuteronomium 31 vers 8 & Jesaja 10 vers 27 (oude testament). Jeremia 1 vers 5 (oude testament) Jezus is de bron van leven water Jeremia 2 vers 13.
  • Wat gebeurd er wanneer je God hebt aangenomen: Ezechiel 11 vers 19 t/m 20 en 36 vers 25 t/m 27 (oude testament). Daniel 10 vers 12 (oude testament) Maleachi 2 vers 10 t/m 12 (oude testament).
  • Het grote gebod: Matteus 22 vers 36 t/m 38 (nieuwe testament).
  • Er wordt gedacht dat winti’s andere slechte winti’s (bakroes) ‘zogenaamd’ uitdrijven wanneer je last van ze hebt. Maar Jezus antwoord op deze situatie:
  • Het onze Vader gebed: Marcus 6 vers 6 t/m 13.
  • Boze geesten uitdrijven: Lucas 4 vers 36, Lucas 5 vers 32.
  • Zalig zijt gij: Lucas 6 vers 20, 21 en 22. Lucas 6 vers 35 t/m 37, 7 vers 21 t/m 23.

God zegen! Looft de Here want hij is goed.
Want zijn goedertierenheid is tot in eeuwigheid. (psalm 107) AMEN

Bijbel en Winti

Bijbel en Winti

Jezus en Winti’s

Jezus en Winti