Wat zegt de bijbel over Winti’s en Bonoe

Als u winti’s dient en aan bonoe doet wil ik u vertellen wat het woord van God daarover zegt.

Leviticus 20 vers 27
Wanneer een man of een vrouw door zich de geest van een dode laat spreken of een waarzeggende geest bezit, zullen zij zeker ter dood gebracht worden; stenigen zal men hen, hun bloedschuld is op hen.

2 koningen 17 vers 17
Voorts hadden zij hun zonen en dochters door het vuur doen gaan, waarzeggerij en wichelarij gepleegd en zich verkocht om te doen wat kwaad is in de ogen des HEREN en Hem daardoor te krenken.

Leviticus 19 vers 26
Gij zult niets met het bloed eten; gij zult niet aan waarzeggerij of toverij doen.

2 Kronieken 33 vers 6
Ja, hij deed zijn zonen door het vuur gaan in het dal Ben-Hinnom en liet zich in met toekomstvoorspellingen, waarzeggerij en toverij, en stelde bezweerders van doden en van geesten aan. Hij deed veel, dat kwaad is in de ogen des HEREN en krenkte Hem daardoor.

Deuteronomium 18 vers 10
Onder u zal er niemand worden aangetroffen, die zijn zoon of zijn dochter door het vuur doet gaan, die waarzeggerij pleegt, geen wichelaar, uitlegger van voortekenen, of tovenaar, 11 geen bezweerder, niemand, die de geest van een dode of een waarzeggende geest ondervraagt of die de doden raadpleegt. 12 Want ieder die deze dingen doet, is de HERE een gruwel, en ter wille van deze gruwelen drijft de HERE, uw God, hen voor u weg. 13 Gij zult onberispelijk staan tegenover de HERE, uw God; 14 want deze volken, die gij verdrijven zult, luisteren naar wichelaars en waarzeggers, maar u heeft de HERE, uw God, dit niet toegelaten

1 kronieken 10 vers 13

Zo stierf Saul, omdat hij de HERE ontrouw geweest was, omdat hij het woord des HEREN niet in acht had genomen, ja, zelfs de geest van een dode ondervraagd en geraadpleegd had,

Ezechiel 23 vers 49
Uw ontucht zal men over u brengen, en gij zult de zonden van uw afgoderij dragen. En gij zult weten, dat Ik de Here HERE ben.

Handelingen 16 vers 16-19

16 Een andere keer, toen we weer op weg waren naar de gebedsplaats, kwamen we een jonge slavin tegen die bezeten was door een geest en zo de toekomst kon voorspellen. Met haar waarzeggerij verdiende ze veel geld voor haar eigenaars. 17 Terwijl ze achter Paulus en ons aan liep, schreeuwde ze aan één stuk door: ‘Deze mensen zijn dienaren van de allerhoogste God en verkondigen u hoe u gered kunt worden!’ 18 Dat ging verscheidene dagen zo door. Toen Paulus er genoeg van kreeg, sprak hij de geest als volgt toe: ‘Ik beveel je in de naam van Jezus Christus: verlaat haar!’ En op datzelfde moment ging de geest uit haar weg. 19 Toen haar eigenaars merkten dat ze hun bron van inkomsten kwijt waren, grepen ze Paulus en Silas vast en sleurden hen naar het marktplein.

Betekenis van de bovenstaande woorden in het woordenboek:
to·ve·rij -toepassing van toverkunst => duivelskunstenarij, hekserij, magie, tovenarij, zwarte kunst afgoderij: verering van afgoden => afgodendienst,
idolatrie ido·la·trie -beeldendienst, afgoderij
af·go·den·die·naar -vereerder van valse godheden
af·go·den·dienst -verering van een of meer valse godheden => afgoderij
waar·zeg·ge·rij -de kunst of gave van het voorspellen van de toekomst => wichelarij

Jezus zal in uw leven komen als u Hem dat in geloof vraagt
(bidden is praten met God)

God kent uw hart en Hij vindt uw innerlijke houding belangrijker dan uw woorden. U zou kunnen bidden:
“Heer, tot nu toe heb ik mijn eigen leven geleid en heb ik tegen U gezondigd. Dank U dat Jezus voor mijn zonden is gestorven. Ik wil graag de deur van mijn leven openzetten en U vragen om binnen te komen als mijn Verlosser en Heer. Maak mij zoals U wil. Ik maak vandaag de keuze om u te dienen en mijn leven aan u te geven. Ik geloof met heel mijn hart en heel mijn verstand dat Jezus gekomen is voor mijn zonden. En dat Hij mij verlost heeft. Vergeef mij voor mijn zonden, heer. Maak mij een nieuw mens in u. Laat uw wil geschieden in mijn leven vanaf deze dag. Alle banden die ik met de duivel gesloten heb verbreek ik in de naam van Jezus. En ik dank u vader dat u mij lief hebt. Ik ben nu van u tot in alle eeuwigheid, Amen .

Na dit gebed kun je God vragen om jou te leiden naar een kerk volgens Zijn Wil.
Zoek andere actieve christenen op.

Bijbel en Winti

Bijbel en Winti

Jezus en Winti’s

Jezus en Winti