Bestemming bekend?!

 

Als ik terugkijk op wie ik nu ben, is het ongelofelijk! God is de Enige die dit in mij heeft kunnen bewerkstelligen. In eigen kracht had ik dit nooit gekund. Zonder er teveel over uit wijken, kan ik je zeggen dat ik genoeg tegenslagen heb moeten verwerken of mee moest leren omgaan.

 

“Uw ogen zagen mijn vormeloos begin, alles werd in uw boekrol opgetekend, aan de dagen van mijn bestaan ontbrak er niet één” (Psalm 139:16). “Voordat ik je vormde in de moederschoot, had ik je al uitgekozen, voordat je de moederschoot verliet, had ik je al aan mij gewijd, je een profeet voor alle volken gemaakt” (Jer. 1:5). God heeft een plan met ieder leven dat hij geschapen heeft. “Maar toen besloot God, die mij al vóór mijn geboorte had uitgekozen en die mij door zijn genade heeft geroepen” (Jer. 1:5).

 

Ik geloof echt met mijn hele hart en ziel dat God mij gemaakt heeft met een doel. En dat geldt voor de gehele mensheid! Ieder mens is uniek en heeft specifieke gaven en talenten. God houdt van ieder mens zoals Hij die gemaakt heeft, alleen door de zondeval is er een kloof gekomen tussen God en mensen. De mens was ongehoorzaam, maar ook daar heeft God een plan voor bedacht. Hij heeft Zijn eigen Zoon Jezus Christus naar de aarde gestuurd om ons tot voorbeeld te zijn en uiteindelijk ook aan een verschrikkelijke kruisdood te sterven, waarmee Hij onze zonden op zich genomen heeft. De mens blijft van nature zondig, maar als wij onze zonden oprecht bij Jezus belijden en vergeving vragen, mogen wij weten dat God ons wil vergeven.

 

Het gaat erom dat je God’s plan met je leven probeert te ontdekken en niet zelf je eigen wegen gaat. Dit klinkt wel heel mooi, maar je zult dit pas gaan ontdekken als je God leert kennen en Zijn leiding in je leven toelaat. Als je Jezus hebt aanvaard als je persoonlijke Verlosser en Heer over je leven.

God zelf zorgt ervoor dat wij zullen geloven. De hele schepping straalt God’s almacht en majesteit uit. Ieder mens weet van nature dat er een God is. Kijk om je heen!

 

Maar wij mensen zijn geen machines. We hebben een eigen wil gekregen, mogen zelf keuzes maken en zijn daar ook zelf verantwoordelijk voor. Onze bestemming is door God bepaald, maar niet onafwendbaar. De Bijbel staat vol van voorbeelden van mensen die God geroepen heeft, maar die ongehoorzaam zijn en hun eigen weg willen volgen. God legt Zijn plan aan ons voor door Zijn Woord, in gebed, door de mensen om ons heen. Hij zal spreken en het ons duidelijk maken. Het is dan belangrijk dat wij er ook open voor staan.

 

“Jullie zullen mij zoeken en ook vinden, als jullie mij tenminste met hart en ziel zoeken” (Jer. 29:13). Als je uiteindelijk een punt bereikt dat je niet meer kunt leven zonder Zijn wil te kennen, dan garandeer ik je dat je die zult vinden. Toch gebeurt het niet zonder dat je het najaagt. Deuteronomium 30:19 zegt duidelijk dat God je de kracht en de vrijheid heeft gegeven je eigen keus te maken.

 

“Ik roep vandaag hemel en aarde als getuigen op: u staat voor de keuze tussen leven en dood, tussen zegen en vloek. Kies voor het leven, voor uw eigen toekomst en die van uw nakomelingen” (Deut. 30: 19)“En Hij zei tegen hen: ‘Trek heel de wereld rond en maak aan ieder schepsel het goede nieuws bekend. Wie gelooft en gedoopt is zal worden gered, maar wie niet gelooft, zal worden veroordeeld” (Markus 16:15-16).

“De Heer is niet traag met het nakomen van zijn belofte, zoals sommigen menen; hij heeft alleen maar geduld met u, omdat hij wil dat iedereen tot inkeer komt en niemand verloren gaat” (2 Petrus 3:9). Je moet echt alles op alles zetten om deze Schriftgedeelten verkeerd uit te leggen. Het is niet Gods wil dat er mensen verloren gaan!

 

Zelf heb ik ook moeten leren om te luisteren naar God’s stem. Ik vond het altijd zo vaag… God’s stem? Ik hoor nooit wat… Maar gaandeweg ben ik begonnen elke dag in de Bijbel te lezen. Daarbij werd ik zo doordrongen van het feit dat God het is die door de Bijbel heen tot mij spreekt. Er gaat kracht vanuit. Toen ik begon met het bestuderen en lezen van de Bijbel en werd bevestigd dat God het was die sprak, ben ik ook op een andere manier gaan bidden. Gebed werd steeds belangrijker voor mij. Het is een manier waarop ik de hele dag in contact kan staan met God. Het geeft mij zoveel rust te weten dat Jezus, die nu in de hemel is, Heer is over mijn leven. Dat Hij alle macht heeft! Dat ik alles in Zijn handen mag leggen. Dankbaar mag zijn over alle momenten van geluk en vreugde, mijn zorgen mag delen met Hem, die ook mijn zorgen en leed kent.  Hij heeft als mens hier op aarde dezelfde beproevingen, pijn, verdrukkingen en leed ervaren als wij nu. Jezus heeft de zonden van de wereld gedragen aan het kruis, zodat een ieder die in Hem gelooft, het eeuwige leven heeft. Nu op aarde en straks bij Hem in de hemel.

 

En ook nu al mogen wij als gelovigen leven tot eer van Hem, die ons geschapen heeft. Wij mogen zoeken naar het plan van onze Heer om tot zegen te zijn. Het is een avontuur steeds weer God te volgen. Mijn ervaring is dat God mij vaak gebruikt om er te zijn voor andere mensen door voor hen te bidden. Dan geeft Hij me dat op m’n hart en ervaar ik dat heel sterk. Veel woorden die ik in de Bijbel lees, bid ik voor de mensen om me heen. Verder gebruikt God mij ook vaak om mensen in praktische zin te helpen. En om mensen te bemoedigen.

 

En dan even over nu. Ik hoop dat een ieder die dit leest, zich realiseert dat God bewogen is met ieder mens. Dat Hij van je houdt, ondanks alles wat er in het verleden gebeurd is. Jezus heeft de prijs betaald voor onze zonden door te sterven aan het kruis en daarmee de weg voor ons geopend om een relatie met God te kunnen hebben. Er is niets liever wat God verlangt, Hij heeft niet voor niets Zijn enige Zoon naar deze wereld gestuurd. Het is genade van God, iets wat wij van Hem kado krijgen, zonder het zelf te verdienen. Daar zouden wij als mens nooit in kunnen slagen.

Geloof eenvoudigweg dat je een bestemming hebt en wees vastbesloten in je hart geen volgende stap te zetten in je leven zonder te weten wat die inhoudt. En begin er vervolgens mee alleen dat te doen wat God van je vraagt. Als je hem wil volgen, zal Hij je wel duidelijk maken wat Hij wil dat jij doet. Lees de Bijbel waarin God zichzelf openbaart en waaruit wij mogen leren wat God van ons verlangt. Bid en vraag God elke dag om Zijn leiding over de dag. Dank God aan het eind van de dag voor alle zegeningen en gebedsverhoringen. Dan zul je steeds meer van Zijn liefde en leiding in je leven ervaren. Het heeft mij geholpen God te danken onder alle omstandigheden. Het geeft me een dankbaar hart.

 

Zo gauw je gelooft dat je een bestemming hebt, moet je besluiten je eigen wil te offeren om Zijn wil te doen. Vervolgens moet je je gedachten laten vernieuwen door het Woord van God, zodat je kunt onderscheiden wat vanuit je ziel komt en wat vanuit de Geest van God in je hart gelegd wordt. Zo gauw de dingen op hun plaats komen, doe je eenvoudigweg wat je verlangt te doen, en dan doe je het goede!

Sabrine

Bijbel en Winti

Bijbel en Winti

Jezus en Winti’s

Jezus en Winti