Overdenkingen

Iets om over na te denken


02/08/10 Jezus is liefde

Wie tot Jezus komt mag weten dat Hij op aarde met alleen met goed doen bezig was. Hij was geen crimineel, er was geen rechtvaardig oordeel tegen hem. Toch werd hij samen met dieven gekruisigd. Waarom? Uit zijn liefde voor jou. Zou jij dat nu doen voor de wereld? Voor mensen die jou haten en jou kwaad hebben gedaan? Zou jij jezelf voor hen laten folteren en doden? Jezus, heeft dat wel voor jou gedaan om jou zonden op zich te nemen en jou te verzoenen met God de Vader. Jezus oordeelt je niet. Hij staat met wijde armen totdat je bij Hem komt. Bij Hem mag je komen zoals je bent. Hij zal je lief hebben en je niet beschuldigen. Hij is een held die je verlost. Hij zal opgetogen van blijdschap over je zijn. Hij zal over je juichen met een lied van vreugde. Dat zegt zijn Woord. Hij wil jou beste vriend zijn. Hij zegt: al zouden jou vader en moeder je verlaten, Hij laat je nooit in de steek. Hij wil je nieuwe kracht geven en innerlijk rust. Hij wil de leegte in jou vullen en een bron van levend water in je zijn. Hij heeft je al jou zonden vergeven aan het kruis. Niets wat je gedaan hebt is te erg voor Hem. Je hoeft je voor Hem niet te schamen. Al verguist een ieder jou; Hij accepteert jou. Kom tot Jezus. Liefde wacht op je.


09/08/10 Ik geloof niet in God; ik ben zelf God

Mensen doen vaak deze uitspraken zonder dat zij weten dat zij voor een percentage van hun leven onderworpen zijn aan Gods wil. Hoe kan ik dat zeggen? Ten eerste wordt de mens geboren zonder ervoor te kiezen. Het overkomt je. Ten tweede sterft de mens zonder ervoor te kiezen. Ons lichaam is vergankelijk. Of je het nou wil of niet! De mens moet werken om te eten of hij het nou wil of niet. De zon komt op, de maan laat zich s’nachts zien, de regen stort naar beneden. En zo kan ik veel meer opnoemen waar de mens aan onderworpen is. Het overkomt je allemaal. Hoe kan je dan zelf God zijn?


16/08/10 Gods liefdesbrief voor jou

De Bijbel is Gods liefdesbrief aan ons. God laat door Zijn Bijbel aan ons zien hoeveel Hij van ons houdt. Hij spreekt over zichzelf zodat wij Hem kunnen kennen en Zijn wil. Hij heeft regels voor ons opgesteld; niet om ons te kwellen, maar om ons te beschermen. Laten wij kijken naar een vergelijking: in ons land zijn er verkeersregels opgesteld zodat het geen zooitje wordt. Anders zou een ieder die zich op een weg bevindt direct sterven door een aanrijding. We zien wat er gebeurt als mensen zich niet aan de verkeersregels houden. Er gebeuren dan vreselijke ongelukken. Zo heeft God alomvertegenwoordige regels voor ons opgesteld op een goed en rustig leven te leiden. Als wij Zijn wil niet volgen, wordt het een zooitje in ons leven en gebeuren er vreselijke ongelukken. Volg Zijn Liefdesbrief.


23/08/10 Het Levende Woord

God laat zich kennen met verschillende benamingen in de Bijbel. God in zijn drie-eenheid(Vader, Zoon en Heilige Geest) is Het Levende Woord. De Heilige Geest is van cruciaal belang als je tot Jezus komt. De Heilige Geest maakt het woord van God voor jou levendig en leert jou de diepten van God en herinnert jou aan alles wat Jezus hier op aarde heeft gezegd. De Heilige Geest heeft vruchten en geestesgaven die Hij in jou wil uitwerken. De vruchten van de Geest zijn: liefde, blijdschap, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, trouw, zachtmoedigheid, zelfbeheersing. Een aantal geestesgaven zijn: spreken met wijsheid, kennis, de gave van geloof, de gave van genezingen, werking van krachten, profetieën, het onderscheiden van geesten, het spreken van allerlei tongen en vertaling van tongen. Ken je de Heilige Geest al? Weet je wat Hij voor jou kan betekenen? Zoek het op in Gods woord.


30/08/10 Wat is echte geluk?

Ben je gelukkig als je veel geld heb, kopen wat je wilt, als je vele landgoederen hebt, de wereld rond kan reizen, als je hoge diploma’s hebt en een top baan, je bent beroemd?

Als je bovenste zin goed leest kun je ontdekken dat al deze dingen vallen onder de noemer: aardse goederen. Zij zijn externe dingen als het gaat om jouw geest, ziel en lichaam. Ze zeggen niets over jouw binnenste. Ze maken je tijdelijk blij, maar verzadigen jou niet permanent. Het meeste wat de mens zoekt is liefde. Wanneer iemand op zijn sterfbed ligt is het raar als hij zegt: hé, hoeveel miljoen staat op mijn bankrekening? Want hij kan het niet meenemen waarheen hij gaat. Hij vraagt meestal naar zijn naasten. Iemand waarmee hij het goed wil maken of iets mee wil bespreken. Hij zoekt dan liefde en warmte. Een ieder overkomt stormen in het leven, rijk en arm. Wanneer de storm komt, ben je dan ineens niet meer gelukkig? Bijvoorbeeld bij scheiding? Een sterfgeval? Een ziekte? Al heb je dan alle goederen en al het geld, wat baat het als je leed ondergaat? Echte geluk is zitten aan de voeten van Jezus. Het is liggen aan zijn borst en zijn hartslag horen. Het is gevuld zijn door Jezus en nimmer wankelen bij welke storm dan ook. Het is mogelijk om door iedere nare situatie heen van binnenuit te blijven lachen en vreugdevol blijven, stabiel zijn en in balans. Dat kan alleen door Jezus en in relatie met Jezus.


14/09/10 God kan niet met mij mee voelen want Hij is geen mens; Hij begrijpt niet wat ik meemaak.

Ben jij afgewezen, veracht, vals beschuldigd, misbruikt, verraden? Jezus is mens geworden en bestond uit geest, ziel en lichaam. Hij is afgewezen in de buik door Jozef. Jozef wilde in stilte van Maria scheiden toen hij hoorde dat zij zwanger was. Jezus was als volwassene veracht door velen. Hij is vals beschuldigd. Hij is ook misbruikt want sommigen om hem heen gingen met hem om omdat zij dachten dat Hij hun koning op deze aarde zou worden. Het ging hun om macht. Een voorbeeld van zo iemand is Judas die Hem verraden heeft. Hij heeft scheiding meegemaakt. De eerste scheiding was van Lucifer nu genaamd Satan. De tweede scheiding was van Adam en Eva en. Zij konden door de zonde niet meer samen met Jezus leven. Ook die pijn heeft God geleden. De satan heeft Jezus aangeboden om Zijn Ziel aan hem te verkopen voor de wereldse rijkdommen. Zo kan ik veel meer vinden in de Bijbel over situaties die God heeft meegemaakt en die aanduiden dat Hij wel degelijk veel heeft meegemaakt en met jou kan meevoelen. In hebreen 4 vers 15 staat: Want wij hebben geen hogepriester, die niet kan medevoelen met onze zwakheden, maar een, die in alle dingen op gelijke wijze (als wij) is verzocht geweest, doch zonder te zondigen. Deze Hogepriester is Jezus.


14/10/10 Het leven is moeilijk

Ja, daar zit zeker een waarheid in. Het leven kan soms moeilijk zijn. We lezen in Prediker 3, een boek van het oude testament dat er voor alles een tijd is. “ Alles heeft zijn uur en ieder ding onder de hemel zijn tijd; 2 er is een tijd om te baren en een tijd om te sterven, een tijd om te planten en een tijd om het geplante uit te rukken, 3 een tijd om te doden en een tijd om te helen, een tijd om af te breken en een tijd om op te bouwen, 4 een tijd om te wenen en een tijd om te lachen, een tijd om te rouwklagen en een tijd om te dansen, 5 een tijd om stenen weg te werpen en een tijd om stenen bijeen te zamelen, een tijd om te omhelzen en een tijd om zich van omhelzen te onthouden, 6 een tijd om te zoeken en een tijd om te laten verloren gaan, een tijd om te bewaren en een tijd om weg te werpen, 7 een tijd om te scheuren en een tijd om dicht te naaien, een tijd om te zwijgen en een tijd om te spreken, 8 een tijd om te beminnen en een tijd om te haten, een tijd van oorlog en een tijd van vrede. 9 Welk voordeel heeft de werker van datgene waarvoor hij zich aftobt? 12 Ik heb ingezien, dat het niet in hun eigen macht staat, maar als men zich verheugt en zich te goed doet in zijn leven, 13 kortom als iemand eet en drinkt en het goede geniet bij al zijn zwoegen, dan is dat een gave Gods”. Met andere woorden heeft het leven pieken en dalen en stormen. De vraag is: wil je het leven met God doorlopen of wil je het zelf doen? Het is net als een jongen die opgetild op de schouders van zijn vader rust. Hij houdt zijn vader stevig vast, maar valt in slaap. Zijn vader blijft hem toch stevig vasthouden terwijl zijn zoon lekker op zijn schouders met zijn hoofd rust en slaapt. Met God is het net zo dat Hij je vasthoudt al val je in slaap of heb je het moeilijk.


18/12/10  Ja maar de Big Bang dan? En evolutie theorie?

Volgens de wetenschap was de Big bang oftewel de oerknal eerst. Iets knalde. Daarna groeiden bacteriën miljoenen jaren lang en vormden vlees en zo ontstonden mensen, dieren, planten, enz. De evolutie komt daarna om de hoek kijken en die zegt dat vissen landdieren werden en apen werden mensen. Conclusie van deze theorieën is dat de mens ooit geleidelijk is ontstaan, de mens leeft en gaat dood. En dat was het. Klaar. God van de bijbel zegt: nog voordat je bestond kende Ik jou naam. Ik zag je elk moment en telde elke traan. Omdat ik van je hield, gaf ik mijn eigen zoon. Ik wacht alleen nog maar totdat je komt. God zegt: je bent niet alleen vlees, leeft en sterft. Hij heeft jou voor een hoger doel bestemd en dat is dat je door Hem in liefde ben geschapen om met Hem in liefde te leven. Dan valt de oerknal en evolutie weg want daarin is geen hoger doel. Daarin is veel niet te verklaren zoals hoe komt het dat je verlangen naar liefde heb. Heeft de oerknal en evolutie jou verlangen naar acceptatie, waardering en warmte ook gecreëerd? Dat is toch geestelijk omdat het onaantastbaar is? God zegt in zijn bijbel: Nog voordat je gevormd werd in de moederschoot heb ik jou gekend. Je bent zeer geliefd, mooi gemaakt en kostbaar. Stel je hart open en dan zul je zien dat deze God leeft en jou hart wil vervullen met zijn liefde. En dan heb je een doel. Dan mag jij in eeuwigheid met hem leven. Je stapt wanneer jij sterft over van de aardse dimensie naar de hemelse dimensie. Is dat niet mooi?


30/12/10 De wereld draait om geld

Ik heb ingezien dat de wereld om geld draait. Hoe je het ook draait of keert. En het bezitten van veel geld geeft mensen het gevoel dat zij almachtig zijn. Helaas zien wij dagelijks de ellendige gevolgen hiervan. Een van de gevolgen is armoede. In ontwikkelingslanden ontbossen mensen hun land voor geld. Ze doden dieren om hun tanden en huid voor geld. In de westerse wereld willen wij 7 dagen per week werken. Zondag is in vele banen geen vrije dag meer want wij willen meer omzet draaien. Je hebt status als je kan laten zien dat een groot huis hebt, een dikke auto en een goede baan. Dan heb je het echt gemaakt. Vandaag las ik een mailtje van mijn pensioenfonds die schreef over ons pensioen de komende jaren. Als leus stond er “weet je wat je waard ben”? dus……onze waarde wordt in geld omgezet. En ook nog wel heel weinig geld want we krijgen steeds minder pensioen. Wat doet dat met je als je dat leest? jou eigen pensioenfonds? De zucht naar geld brengt zoveel ellende met zich mee. Het maakt veel kapot. Jezus leert ons geen schatten hier op aarde te verzamelen waar mot en roest ze aantasten en waar dieven inbreken en ze stelen, maar hemelse schatten te verzamelen. Jezus leert ons geldzucht af. We ontdekken dan dat de wereld van prestige een luchtbel is. Als je Hem aanneemt gaat er werkelijk een nieuwe wereld voor jou open. Dan zie het geheimenis waar Hij het over had. Dan zie je door alles van de wereld heen. Dan ontdek je dat status niets uitmaakt. Je ontdekt dat het leven daar niet om draait. Je ontdekt iets veel mooiers. Je begint dan steeds meer de drang kwijt te raken om iets te willen zijn door prestaties. Indruk willen maken op anderen, wit voetje halen bij anderen, een masker opzetten om erbij te horen, doen alsof, kunnen dan allemaal tot het verleden horen. Oh, wat een opluchting! Daar wordt je echt letterlijk lichter van. Ik tenminste wel. Wil jij dat ook?

Bijbel en Winti

Bijbel en Winti

Jezus en Winti’s

Jezus en Winti